dohoda o provedení práce vzorDohoda o provedení
práce - vzor 2022


dohoda o provedení práce vzorDohoda o provedení
práce - vzor


dohoda o provedení práce vzorDohoda o provedení
práce - vzor

smlouva, smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy
smlouva, smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy


Dohoda o provedení práce - vzor 2022

S kompletem vzorů PRÁVNÍK 2022 dokážete kromě dohody o provedení práce snadno připravit i ostatní pracovně-právní dokumenty a to v plném souladu s aktuálně platným zákoníkem práce.

dohoda o provedení práce vzor

Dohoda o provedení práce vzor 2022

Zaměstnanec může Dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně Horní výše hodinové odměny není nijak omezená.

Dohoda o provedení práce

uzavřená mezi panem/paní: ...........................
bydliště: .....................
datum narození: ...............
číslo OP: ..................
(dále jen "zaměstnanec")

a panem/paní/společností: ....................
bydliště/se sídlem: ........................... (zastoupená panem/paní: ............. č.OP: .............)
č.OP/iČ: ...................
(dále jen „zaměstnavatel“)

Vymezení - popis práce: ..............
Místo výkonu práce: ..............
Práce bude odevzdána do dne: ..................
Rozsah práce - počet hodin: ....................
Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: ....................
Další ujednání této Dohody o provedení práce: .....................

O dalších právech a povinnostech obou smluvních stran platí příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (dále jen Zákoníku práce). Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí Zákoníkem práce.

Datum a místo podpisu: .................

Podpis zaměstnance: ....................

Podpis zaměstnavatele: ....................

Dohoda o provedení práce - vzor 2022MA systém, s.r.o. © 2022