kupní smlouva na auto vzor 2021Kupní smlouva na
auto - vzor 2021


kupní smlouva na auto vzor 2021Kupní smlouva na
auto zdarma


kupní smlouva na auto vzor 2021Kupní smlouva
prodej auta - zdarma
  • kupní smlouva prodej auta
  • kupní smlouva prodej auta vzor
  • smlouva o koupi auta - prodej
  • kupní smlouva na auto


Kupní smlouva na auto - vzor 2021

S kompletem vzorů PRÁVNÍK 2021 připravíte nejen kupní smlouvu, kterou potřebujete dnes, ale i další dokumenty, které budete potřebovat napsat příště.

kupní smlouva na auto vzor 2021

Kupní smlouva na auto - starý vzor


Prodávající ..............................
nar.: ..............................
bytem ..............................
(dále jen „prodávající“)

a

kupující ..............................
nar.: ..............................
bytem ..............................
(dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu kupní o koupi auta:

I. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního auta tovární značky ........................, rok výroby ........................., registrační značka ....................., výrobní číslo (VIN) ........................ .

II. Prodávající prodává Kupujícímu auto dle článku I. se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu ve výši ...............,- Kč (slovy ...................................... korun českých).
Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem auta. Současně Prodávající předává Kupujícímu velký technický průkaz auta, malý technický průkaz auta, 2x klíče od auta a doklad o zaplacení zákonného pojistného na rok ............... .

III. Kupní cena auta byla zaplacena v plné výši k rukám Prodávajícího v den uzavření této smlouvy, což smluvní strany osvědčují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.

IV. Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí Kupující a to na svůj náklad, k čemuž mu Prodávající vystaví plnou moc. Kupující dále vyřídí nezbytné formality z titulu zákonného pojištění auta u pojišťovny.

V. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě mají platnost a závaznost originálu. Účastníci si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy, které připojují na důkaz pravé a svobodné vůle.

Datum a místo: ..................................................

Podpisy: .................. ........................

Kupní smlouva na auto - starý zor
MA systém, s.r.o. © 2021