Kupní smlouva
prodej auta


Kupní smlouva
prodej automobilu


Kupní smlouva
na prodej auta  • kupní smlouva prodej auta
  • kupní smlouva prodej auta vzor
  • smlouva o koupi auta - prodej
  • kupní smlouva na auto


Kupní smlouva - prodej auta - vzor 2017

S kompletem vzorů PRÁVNÍK 2017 připravíte nejen kupní smlouvu, kterou potřebujete dnes, ale i další dokumenty, které budete potřebovat napsat příště.

vzory smluv, smlouva, smlouva vzor

Kupní smlouva - prodej auta - vzor 2013


Prodávající ..............................
nar.: ..............................
bytem ..............................
(dále jen „prodávající“)

a

kupující ..............................
nar.: ..............................
bytem ..............................
(dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu kupní o koupi auta:

I. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního auta tovární značky ........................, rok výroby ........................., registrační značka ....................., výrobní číslo (VIN) ........................ .

II. Věci uvedené v článku I. smlouvy prodává Prodávající Kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši ...............,- Kč (slovy ...................................... korun českých).
Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc (auto) již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla. Současně Prodávající předává Kupujícímu velký technický průkaz auta, malý technický průkaz auta, 2x klíče od auta a doklad o zaplacení zákonného pojistného na rok ............... .

III. Kupní cena věci (auta) byla zaplacena v plné výši k rukám Prodávajícího v den uzavření této smlouvy, což smluvní stran osvědčují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.

IV. Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí Kupující a to na svůj náklad, k čemuž mu Prodávající vystaví plnou moc. Kupující dále vyřídí nezbytné formality z titulu zákonného pojištění motorového vozidla u pojišťovny.

V. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu. Účastníci si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy, které připojují na důkaz pravé a svobodné vůle.

Datum a místo: ..................................................

Podpisy: .................. ........................

Kupní smlouva - prodej auta - vzor
MA systém, s.r.o. © 2017