kupní smlouva vzor, kupní smlouva vzor 2021 kupní smlouva vzor, kupní smlouva vzor 2021Kupní smlouva
vzor 2021


kupní smlouva vzor, kupní smlouva vzor 2021, kupní smlouva nemovitostKupní smlouva
nemovitost vzor


kupní smlouva vzor, kupní smlouva vzor 2021, kupní smlouva pozemekKupní smlouva
pozemek vzor
kupní smlouva vzor, kupní smlouva vzor 2021


  • kupní smlouva vzor
  • kupní smlouva nemovitost vzor
  • kupní smlouva pozemek vzor
  • kupní smlouva automobil vzor


Kupní smlouva - vzor 2021

S kompletem vzorů PRÁVNÍK 2021 připravíte nejen kupní smlouvu, kterou potřebujete dnes, ale i další dokumenty, které budete potřebovat napsat příště.

kupní smlouva vzor, kupní smlouva vzor 2021

Kupní smlouva - původní vzor

Kupní smlouva (podle §588 občanského zákoníku)

Prodávající: ......................, trvale bytem: .................. a
Kupující: ........................., trvale bytem: ..................

uzavírají tuto kupní smlouvu:

I. Předmět koupě, doba a způsob dodání
Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy nejpozději dne ............. osobně a řádně předá kupujícímu předmět koupě, kterým je .........................

II. Kupní cena
Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání předmětu koupě kupní cenu ve výši ........ Kč na bankovní účet prodávajícího číslo ................. nebo uvedenou částku předat v hotovosti.

III. Prohlášení kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že byl detailně seznámen se stavem předmětu koupě a jeho stářím.

IV. Možnost odstoupení od smlouvy
Jestliže jedna ze stran poruší některé z ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

V. Prohlášení stran
Obě strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ................. dne ....................

..............................
(prodávající)

..............................
(kupující)MA systém, s.r.o. © 2021