vzor, smlouva, smlouva vzor, vzory smluv, vzor smlouvy 2.000 vzorů smluv a
ostatních dokumentů ...


Přehledný program pro
vyplňování a tisk ...


Online aktualizace vzorů
při změnách zákonů ...
Komplet obsahuje více než 2.000 vzorů všech typů smluv, dohod, plných mocí a dalších dokumentů připravených k okamžitému použití jako předlohy pro Vaše vlastní firemní a soukromé dokumenty.

Smlouvy 2022 ...

Smlouva komisionářská
Smlouva kupní
Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Smlouva o dílo
Smlouva o důchodu
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o nájmu movité věci
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o nájmu služebního bytu
Smlouva o nápomoci při rozhodování
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
Smlouva o podnájmu bytu
Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
Smlouva o přepravě osob
Smlouva o přepravě věci
Smlouva o převodu družstevního podílu
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
Smlouva o převodu podílu v korporaci
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
Smlouva o sjednání zkušební doby
Smlouva o skladování
Smlouva o tiché společnosti
Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
Smlouva o úschově
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu funkce likvidátora
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Smlouva o výměnku
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
Smlouva o zápůjčce - peníze
Smlouva o zřeknutí se dědického práva
Smlouva o zřízení práva stavby
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
Smlouva o zřízení služebnosti bytu
Smlouva o zřízení služebnosti cesty
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
Smlouva pachtovní - Pacht
Smlouva příkazní
Smlouva směnná
Darovací smlouva – budoucí majetek
Darovací smlouva – darování práva
Darovací smlouva – darování věci
Darovací smlouva – ochranná známka
Dědická smlouva
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí

Doložky do smluv ...

Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost

Pracovní smlouvy ...

Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Pracovní smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou

Dohody ...

Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů
Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem
Dohoda o narovnání
Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů
Dohoda o odděleném bydlení manželů
Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách
Dohoda o postoupení smlouvy
Dohoda o postoupení smlouvy
Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní pohotovosti
Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
Dohoda o provedení práce
Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
Dohoda o převedení části řádné dovolené
Dohoda o převzetí dluhu
Dohoda o převzetí svěřených předmětů
Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho
Dohoda o přistoupení k dluhu
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
Dohoda o srážkách ze mzdy
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů spojenou s uznáním dluhu
Dohoda o termínu výplaty odstupného
Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu
Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela
Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným
Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
Dohoda o zániku členství v družstvu
Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické
Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
Dohoda o započtení pohledávek
Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
Dohoda o změně obsahu závazku
Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu
Dohoda o zrušení služebnosti
Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání
Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě

Plné moci ...

Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu
Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci
Plná moc generální v daňovém řízení
Plná moc k zastoupení na valné hromadě
Plná moc pro dědické řízení - jen některé úkony
Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc
Plná moc pro jeden daňový úkon
Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená
Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená
Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
Plná moc pro přístup do daňové informační schránky
Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení
Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
Plná moc pro zastupování na valné hromadě
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem
Plná moc pro zrušení informační daňové schránky
Plná moc pro zřízení informační daňové schránky
Plná moc udělená patentovému zástupci

Žádosti ...

Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky
Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla
Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu
Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty
Žádost k vrácení celého odstupného
Žádost k vrácení části odstupného
Žádost o členství
Žádost o dobrovolnické služby
Žádost o doplacení minimální mzdy
Žádost o doplacení mzdy
Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
Žádost o doručování do datové schránky
Žádost o dovolenou - Dovolená
Žádost o kopii z daňového spisu
Žádost o laskavost vyučujícího profesora
Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů
Žádost o nahlédnutí do daňového spisu
Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu
Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu
Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek
Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny
Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
Žádost o náhradu škody na odložené věci
Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav
Žádost o odbornou radu
Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek
Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu
Žádost o odstranění vad
Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu
Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu
Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené
Žádost o opis z daňového spisu
Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu
Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností
Žádost o osobní radu
Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu
Žádost o peníze na pomoc nemocnici
Žádost o peníze na pomoc potřebným
Žádost o peníze pro nadační sbírku
Žádost o podání vysvětlení dle ZOK
Žádost o pomoc při řešení problému
Žádost o pomoc zastupitele obce
Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách
Žádost o posečkání se zaplacením daně
Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci
Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky
Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o potvrzení o daňovém domicilu
Žádost o potvrzení o převzetí daru
Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu
Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu
Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně
Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu
Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce
Žádost o povolení kácení dřevin
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého
Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení
Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého
Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby
Žádost o prominutí části daně
Žádost o prominutí daně
Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí
Žádost o prominutí zmeškání lhůty
Žádost o předexekuční pomoc soudu
Žádost o přeložení
Žádost o přepočítání zkušební doby
Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé
Žádost o přijetí preventivního opatření
Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny
Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby
Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
Žádost o reakci na dotazník
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání
Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení
Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
Žádost o sdělení závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva
Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti
Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci
Žádost o slevu
Žádost o souhlas s ukončením činnosti
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí
Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti
Žádost o stanovení daňových záloh jinak
Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost
Žádost o udělení milosti
Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti
Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií
Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení
Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení
Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení
Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce
Žádost o úpravu pracovní doby
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí
Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní
Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání
Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence
Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
Žádost o vrácení daňového přeplatku
Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet
Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce
Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
Žádost o vrácení přeplatku mzdy
Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu
Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu
Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti
Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce
Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků
Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady
Žádost o vydání matričního dokladu
Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení
Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora
Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu
Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva
Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů
Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu
Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti
Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků
Žádost o vydání pracovního posudku
Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře
Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru
Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru
Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání
Žádost o výměnu poškozené akcie
Žádost o výpis z daňového spisu
Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku
Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky
Žádost o vystavení plné moci
Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu
Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru
Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení
Žádost o zablokování zcizené platební karty
Žádost o zajištění náhradního stravování
Žádost o zaplacení mzdy
Žádost o zaplacení náležícího odstupného
Žádost o zaplacení přiměřené náhrady
Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku
Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
Žádost o zaslání vzorků produktů
Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
Žádost o změnu místní příslušnosti
Žádost o změnu obsahu objednávky
Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob
Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob
Žádost o změnu způsobu dodání
Žádost o zrušení informační daňové schránky
Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení
Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu
Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy
Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
Žádost o zrušení registrace k dani
Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Žádost o zřízení informační daňové schránky
Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení
Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
Žádost opatrovníka o odvolání
Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu
Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy
Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu
Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku
Žádost těhotné o přeložení
Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
Žádost více osob o všeobecnou informaci
Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnavatelem
Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu odborů
Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

Odvolání ...

Odvolání nabídky smlouvy
Odvolání odkazu
Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
Odvolání proti daňové atrakci
Odvolání proti daňové atrakci
Odvolání proti daňové atrakci
Odvolání proti daňové dražební vyhlášce
Odvolání proti registraci k dani z moci úřední
Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě
Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby
Odvolání proti stanovené ceně nemovitosti pro daňovou dražbu
Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu
Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení
Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení
Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti
Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení
Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost
Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času
Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
Odvolání správce svěřeneckého fondu
Odvolání valné hromady
Odvolání veřejné nabídky
Odvolání výpovědi zaměstnancem
Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
Odvolání z funkce
Odvolání z funkce likvidátora

Výpovědi a okamžitá zrušení ...

Výpověď kolektivní smlouvy
Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem
Výpověď nájmu věci movité nájemcem
Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem
Výpověď pojistné smlouvy
Výpověď rámcové kupní smlouvy
Výpověď smlouvy o dílo
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem
Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení
Výpověď smlouvy o zprostředkování
Výpověď účasti v družstvu dědicem
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem
Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem

Odstoupení ...

Odstoupení advokáta od zastoupení
Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
Odstoupení od darovací smlouvy
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
Odstoupení od projektu
Odstoupení od smlouvy kupní
Odstoupení od smlouvy o dílo
Odstoupení od smlouvy o finanční službě
Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor
Odstoupení od smlouvy o ubytování
Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate
Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
Odstoupení správce pozůstalosti z funkce
Odstoupení z funkce jednatele
Odstoupení z funkce likvidátora
Odstoupení z funkce předsedy představenstva

Oznámení ...

Oznámení a návrh na změnu příjmení
Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu
Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně
Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek
Oznámení drobného zpoždění dodávané služby
Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu
Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu
Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům
Oznámení narození dítěte
Oznámení narození dítěte
Oznámení nepřítomnosti v kanceláři
Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání
Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání
Oznámení o celopodnikové letní dovolené
Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
Oznámení o důchodu zaměstnance
Oznámení o důchodu zaměstnance
Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci
Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci
Oznámení o jiných vad nemovitosti v daňové exekuci
Oznámení o konání maturitního večírku
Oznámení o konání sportovní akce
Oznámení o konání třídního srazu
Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen
Oznámení o krádeži osobních věcí
Oznámení o možném propouštění
Oznámení o možném ukončení smlouvy
Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců
Oznámení o možnosti získání bonusu
Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci
Oznámení o nedostatku práce ve firmě
Oznámení o nemoci zaměstnance
Oznámení o nemožném provedení úhrady
Oznámení o nemožném vyřízení objednávky
Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky
Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
Oznámení o neúplném doručení zásilky
Oznámení o neúplném vyřízení objednávky
Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce
Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem
Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy
Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu
Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu
Oznámení o odhlášení psa od poplatku
Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem
Oznámení o odložení svatby
Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci
Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží
Oznámení o postoupení pohledávky více osobám
Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod
Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení
Oznámení o předání obchodního kontaktu
Oznámení o přeložení zaměstnance
Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce
Oznámení o přestěhování provozovny - daňové
Oznámení o přihlášení psa k poplatku
Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu
Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
Oznámení o přijetí organizačního opatření
Oznámení o přijetí organizačního opatření
Oznámení o přijetí reklamace
Oznámení o realizaci úsporných plánů
Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny
Oznámení o rozvodu manželství
Oznámení o rozvodu manželství
Oznámení o rozvodu manželství
Oznámení o rozvodu manželství
Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti
Oznámení o schválení návrhu
Oznámení o snížení cen
Oznámení o snížení cen
Oznámení o snížení cen
Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci
Oznámení o snížení cen v e-shopu
Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance
Oznámení o termínu a místu konání školení
Oznámení o tragické smrti zaměstnance
Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu
Oznámení o ukončení mandátu zástupce pro doručování
Oznámení o ukončení obchodní spolupráce
Oznámení o určení daňové platby plátcem
Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou
Oznámení o určení jednající osoby
Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku
Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí
Oznámení o ustanovení zástupce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno
Oznámení o ustanovení zástupce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá
Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům
Oznámení o vydědění potomka
Oznámení o vydržení věci movité
Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
Oznámení o vyřízení reklamace opravou
Oznámení o vyřízení reklamace opravou
Oznámení o vyřízení reklamace slevou
Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
Oznámení o využití provozních výnosů
Oznámení o využití provozních výnosů
Oznámení o využití sponzorského daru
Oznámení o zadržení věci a důvodu
Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
Oznámení o zákazu kouření na pracovišti
Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
Oznámení o zániku pohledávky
Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva
Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny
Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
Oznámení o změně příjmení po rozvodu
Oznámení o změně telefonního čísla
Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva
Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
Oznámení o zrušení pobočky
Oznámení o zrušení provozovny - daňové
Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli
Oznámení o zřízení provozovny - daňové
Oznámení o zvýšení cen
Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou
Oznámení otevření nového obchodu
Oznámení otevření nového obchodu
Oznámení otevření nových poboček
Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci
Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci
Oznámení povinného školení zaměstnanců
Oznámení pracovní příležitosti
Oznámení provedeného úkonu na výzvu správce daně
Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové
Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové
Oznámení přestěhování prodejny
Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev
Oznámení skončení pobírání příjmu
Oznámení sňatku v tisku
Oznámení snížení cen
Oznámení snížení cen
Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu
Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi
Oznámení úmrtí člena rodiny
Oznámení úmrtí člena rodiny
Oznámení úmrtí člena zájmového spolku
Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům
Oznámení úmrtí vlivné osoby
Oznámení vítěze veřejné soutěže
Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
Oznámení volného pracovního místa
Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně
Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu
Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu
Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu
Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci
Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti
Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic
Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy
Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
Oznámení zaslání opravného daňového přiznání
Oznámení zaslání opravného vyúčtování
Oznámení zástupce o vypovězení plné moci
Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zástupci
Oznámení závad na pracovišti
Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení
Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně
Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou
Oznámení změny adresy sídla fírmy
Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům
Oznámení změny názvu firmy zákazníkům
Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení
Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci
Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru
Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům
Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům
Oznámení změny účtu plátce daně
Oznámení změny údajů člena družstva
Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby
Oznámení zvláštního režimu
Oznámení zvýšení cen
Oznámení zvýšení cen některých produktů
Oznámení, že jednající osoba byla oznámena
Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu

Čestná prohlášení ...

Čestné prohlášení k patentu
Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad
Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby
Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy

Námitky ...

Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené
Námitka místní nepříslušnosti
Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
Námitka neplatnosti právního úkonu z důvodu vyhrožování
Námitka neplatnosti vydědění
Námitka nepoctivé držby
Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu
Námitka promlčení bezdůvodného obohacení
Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení
Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu
Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka
Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek
Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka
Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení
Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru

Výzvy ...

Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
Výzva k absolvování školení
Výzva k mediální omluvě
Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce
Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství)
Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance
Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí
Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody
Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
Výzva k odběru bezplatných vzorků
Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
Výzva k platbě členského poplatku
Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta
Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace
Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy
Výzva k prošetření porušení zákona zaměstnavatelem
Výzva k předčasnému splnění dluhu
Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka
Výzva k účasti na charitativní akci
Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru
Výzva k uvolnění advokátní úschovy
Výzva k vrácení daru
Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu
Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně
Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
Výzva k zajištění prostředků první pomoci
Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti
Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství)
Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby
Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy
Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce
Výzva k náhradě škody z majetkové újmy
Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou
Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů
Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti
Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu
Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny
Výzva k převzetí nově vydaných akcií
Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství)
Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady
Výzva k vrácení podílu na zisku
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody
Výzva k zaplacení ceny služby
Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou
Výzva k zaplacení peněžitého příplatku
Výzva k zaplacení úroků z úroků
Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku
Výzva ke splnění dluhu ručitelem
Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu
Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu
Výzva ke splnění vkladové povinnosti
Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
Výzva ke změně programové skladby média
Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob
Výzva lobující společnosti
Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady
Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti
Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem
Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu
Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu

Návrhy ...

Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela
Návrh k řešení platební neschopnosti klienta
Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci
Návrh na doplnění obsahu smlouvy
Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu
Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích
Návrh na nařízení likvidace právnické osoby
Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry
Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování
Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení
Návrh na odvolání poručníka
Návrh na odvolání statutárního orgánu
Návrh na omezení svéprávnosti
Návrh na opravu chyby ve smlouvě
Návrh na opravu veřejné komunikace
Návrh na pokračování v dokazování
Návrh na popření otcovství
Návrh na povolení obnovy řízení
Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti
Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin
Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby
Návrh na prohlášení za mrtvého
Návrh na prohlášení za mrtvého
Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné
Návrh na prohlášení za nezvěstného
Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti
Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek
Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce
Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace)
Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení
Návrh na rozvod manželství
Návrh na rozvod manželství s připojením manžela
Návrh na sepsání smlouvy
Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem
Návrh na sjednání daně dohodou
Návrh na splácení dluhu jinak
Návrh na splacení dluhu ve splátkách
Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému
Návrh na ukončení neobchodní spolupráce
Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci
Návrh na určení otcovství k dítěti
Návrh na určení, že manželství není
Návrh na utajení osvojení
Návrh na uzavření smlouvy
Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání
Návrh na vydání platebního rozkazu
Návrh na vyloučení dražitele
Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost
Návrh na vyloučení soudce
Návrh na vyloučení společníka
Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost
Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového
Návrh na výmaz údajů družstva
Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci
Návrh na vytvoření občanského sdružení
Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy
Návrh na zapracování právních změn do smlouvy
Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací
Návrh na zrušení osvojení
Návrh na zrušení rozhodčího nálezu
Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací
Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce
Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným
Návrh na zrušení zastoupení zástupcem
Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu
Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby
Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby
Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka
Návrh podporovaného soudu na odvolání podpůrce
Návrh pro zlepšení pracovních podmínek
Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců
Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství
Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy
Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce
Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace)
Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti

Odmítnutí ...

Odmítnutí akceptace změny pracovní dohody
Odmítnutí daru
Odmítnutí dědictví
Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu
Odmítnutí dědictví zástupcem dědice
Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace
Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru
Odmítnutí materiální pozornosti
Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
Odmítnutí odkazu odkazovníkem
Odmítnutí podání vysvětlení dle ZOK
Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
Odmítnutí poskytnutí rady
Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek
Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance
Odmítnutí povýšení zaměstnancem
Odmítnutí pozvání na schůzi
Odmítnutí pozvání na večírek
Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem
Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
Odmítnutí přijetí všimného
Odmítnutí rezervace apartmánu
Odmítnutí rezervace ubytování
Odmítnutí splnění výzvy
Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení
Odmítnutí zakázky
Odmítnutí zaplacení odstupného

Omluvy ...

Omluva lékaře za chybu
Omluva lékaři pacientem
Omluva neschopnosti dostát jinému závazku
Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu
Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu
Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou
Omluva z úředního jednání
Omluva za delikt osoby ve vlastní péči
Omluva za deliktní chování zaměstnance
Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
Omluva za chybné řídící rozhodnutí
Omluva za chybu v seznamu hostů
Omluva za chybu ve vyúčtování
Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
Omluva za neúplnost plnění smlouvy
Omluva za nevhodné opuštění místnosti
Omluva za nevyžádanou reklamu
Omluva za omylem vystavenou fakturu
Omluva za písařskou chybu
Omluva za poskytnutí nesprávné informace
Omluva za poskytnutí neúplné informace
Omluva za poškození cizí věci
Omluva za poškození majetku
Omluva za poškození zdraví
Omluva za pozdní platbu
Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu
Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou
Omluva za svěřenou osobu
Omluva za špatně provedenou službu
Omluva za tiskovou chybu
Omluva za účetní chybu
Omluva za urážku
Omluva za útočné jednání
Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu
Omluva za zmeškání termínu úředního podání
Omluva za způsobení citové újmy
Omluva za způsobenou smrt
Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod
Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu
Omluva zaměstnanci
Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí
Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání
Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat
Omluva zaměstnavateli
Omluva ze schůze nebo meetingu
Omluvenka žáka z vyučování na celý den
Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu

Obchodní omluvy ...

Obchodní omluva za výrobní vadu
Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání
Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží
Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží
Obchodní omluva za chybu v plnění služby
Obchodní omluva za chybu zaměstnance
Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance
Obchodní omluva za nedodržení lhůty
Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží
Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance
Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku
Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance
Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb
Obchodní omluva za vadu výrobku
Obchodní omluva za zpoždění dodávky

Poděkování ...

Poděkování advokátovi za dobrou službu
Poděkování advokátovi za vyřešení případu s dalším příkazem
Poděkování brigádníkům za vynikající práci
Poděkování daňovému poradci za zastoupení
Poděkování dobrovolníkům za práci
Poděkování dodavateli za rychlou výměnu zboží
Poděkování firmě za návštěvu veletrhu
Poděkování klientům za důvěru - za zemřelého
Poděkování lékaři za osobní přístup
Poděkování lékaři za rychlý zákrok
Poděkování lékaři za úspěšný zákrok
Poděkování lékařskému personálu za vynikající péči
Poděkování někomu za přivolání pomoci
Poděkování nevybranému uchazeči o zaměstnání za zájem
Poděkování příteli za výraz soucitu a podpory
Poděkování rodině za přínos zaměstnance pro firmu
Poděkování za analýzu
Poděkování za aplikaci doporučení
Poděkování za dar
Poděkování za dar
Poděkování za dar
Poděkování za dar převzatý v nemocnici
Poděkování za dobrou práci účetnímu
Poděkování za dobře provedenou práci zhotoviteli
Poděkování za dodání zboží za velmi nízké ceny
Poděkování za doplacení úplné kupní ceny
Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
Poděkování za doporučení inovací
Poděkování za doporučení služby
Poděkování za doporučení zaměstnavateli
Poděkování za dotaz k produktu
Poděkování za dotaz na volná pracovní místa
Poděkování za komerční radu
Poděkování za nabídku zaměstnání
Poděkování za návštěvu výstavní expozice
Poděkování za nevyužitou nabídku pomoci
Poděkování za obchodní omluvu
Poděkování za objednávku
Poděkování za objednávku
Poděkování za objednávku
Poděkování za objednávku s opožděným dodáním
Poděkování za odpověď na návrh
Poděkování za osobní omluvu
Poděkování za podporu při získávání sponzorských darů
Poděkování za podporu při získávání veřejné zakázky
Poděkování za pohostinství
Poděkování za pohovor nepřijatým uchazečem
Poděkování za pochvalu
Poděkování za pomoc v nepřítomnosti
Poděkování za poskytnuté doporučení
Poděkování za poskytnutí obchodní informace
Poděkování za povýšení
Poděkování za povzbuzující odpověď
Poděkování za pozvání na proběhnuvší oběd
Poděkování za profesionální zdvořilost v citlivé situaci
Poděkování za přijetí do zaměstnání
Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
Poděkování za radu osobního charakteru
Poděkování za reakci zaměstnavatele na životopis
Poděkování za realizovanou výstavní expozici
Poděkování za rychlé vyřízení reklamace
Poděkování za rychlou reakci
Poděkování za schůzku firmě uchazečem
Poděkování za spolupráci
Poděkování za stížnost na zaměstnance
Poděkování za účast, organizaci a sponzoring sportovního klání
Poděkování za udělenou pochvalu
Poděkování za úhradu pozdní platby
Poděkování za úhradu pozdní platby
Poděkování za úhradu zálohové faktury
Poděkování za upozornění na chybu
Poděkování za upozornění na korupci
Poděkování za upozornění na protiprávní jednání
Poděkování za úsporný plán ekonomovi
Poděkování za včasnou platbu
Poděkování za vydání zboží v době státního svátku
Poděkování za vyjádření soucitu a podpory v těžké životní situaci
Poděkování za výjimečnou odměnu
Poděkování za vysvětlení situace ve smyslu ztráty důvěry
Poděkování za zaslání životopisu
Poděkování za zaslanou soustrast
Poděkování za zvýšení mzdy
Poděkování za zvýšení mzdy
Poděkování za zvýšení mzdy
Poděkování zákazníkovi za expresní platbu
Poděkování zákazníkovi za platbu ve splatnosti
Poděkování zákazníkovi za poslední splátku
Poděkování zákazníkovi za pravidelnou splátku
Poděkování zákazníkovi za první splátku
Poděkování zákazníkovi za upozornění na korupční jednání podřízeného
Poděkování zákazníkům za zakoupení nové služby nebo zboží
Poděkování zaměstnanci za konkrétní inovativní řešení
Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
Poděkování zaměstnavateli za výraz soucitu

Potvrzení ...

Potvrzení dohody
Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu
Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy
Potvrzení o přijetí platby
Potvrzení o přijetí platby
Potvrzení o přijetí zásilky
Potvrzení o přijetí zprávy
Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace
Potvrzení o zaměstnání
Potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky
Potvrzení opravy chyby programu
Potvrzení opravy chyby v informaci
Potvrzení opravy chyby v inzerátu
Potvrzení opravy neúplné informace
Potvrzení poptávky
Potvrzení převzetí písemnosti
Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování
Potvrzení přijetí jiné zprávy
Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání
Potvrzení přijetí negativní zprávy
Potvrzení přijetí požadavku
Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování
Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu
Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování
Potvrzení přijetí žádosti
Potvrzení přijetí životopisu
Potvrzení rezervace zboží dodavatelem
Potvrzení rozhodnutí managementu
Potvrzení rozhodnutí managementu
Potvrzení různých dohod
Potvrzení schůzky
Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu
Potvrzení telefonické dohody
Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
Potvrzení účasti
Potvrzení uděleného povolení
Potvrzení udělení oprávnění k jednání
Potvrzení upisovateli
Potvrzení ústní dohody

Stížnosti ...

Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců
Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku
Stížnost na administrativní chybu úředníka
Stížnost na bossing v zaměstnání
Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání
Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
Stížnost na dodání poškozeného zboží
Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání
Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky
Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky
Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry
Stížnost na chybu přepravy
Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu
Stížnost na korupční jednání úředníka
Stížnost na lékaře pro nelidský přístup
Stížnost na místní daňové šetření v obydlí
Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného
Stížnost na nečinnost úřadu
Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem
Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil
Stížnost na neprůkaznost správce daně
Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce
Stížnost na neúčinnost opatření
Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
Stížnost na nevhodné jednání správce daně
Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně
Stížnost na obchodní praktiky dodavatele
Stížnost na obsah televizního vysílání
Stížnost na porušení mlčenlivosti
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů
Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou
Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti
Stížnost na poškozený BONUS u zboží
Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu
Stížnost na průtahy v jednání
Stížnost na rozhodnutí rady města
Stížnost na sousedské vztahy
Stížnost na společenské problémy
Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení
Stížnost na škodní jednání zaměstnance
Stížnost na tiskovou chybu
Stížnost na účetní chybu při inkasu
Stížnost na účetní chybu při směně
Stížnost na úředníka
Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání
Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu
Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv
Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
Stížnost na zpoždění dopravního spojení
Stížnost na zpožděnou objednávku
Stížnost na zpožděnou objednávku
Stížnost ombudsmanovi
Stížnost proti postupu správce daně
Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci
Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci

Žaloby ...

Žaloba na vydání věci
Žaloba na zrušení společnosti
Žaloba o doplacení minimální mzdy
Žaloba o doplacení mzdy
Žaloba o neplatnost úkonu převedení zaměstnance na jinou práci
Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
Žaloba o odškodnění mimopracovního úrazu
Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva
Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku
Žaloba o vyloučení společníka
Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti

Ostatní vzory ... (abecedně)

Delegace pravomocí
Delegace reakce na negativní dopis zákazníka
Delegace reklamace
Delegace stížnosti
Delegace úkolu
Delegace úkolu externí firmě
Delegace vnitrofiremního úkolu
Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště
Delegace vyřízení žádosti
Delegace zodpovědnosti
Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění
Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času
Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
Dodací list
Dodací list - daňový doklad
Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence
Dodatek k pracovní smlouvě
Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení
Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení
Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně
Doložení pravosti listiny v daňovém řízení
Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky
Doplnění daňového podání
Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu
Doplnění objednávky
Doplnění objednávky snížením objednaného množství
Doplnění odvolání na výzvu správce daně
Doplnění plné moci
Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení
Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
Doplnění rezervace ubytování
Doplnění rezervace zboží
Doplnění úředního podání
Doporučení kandidáta oblíbené politické strany
Doporučení služby vnitrofiremně
Doporučení sportovce
Doporučení trenéra
Doporučení výrobku
Doporučení zaměstnance
Dotazník pro přijímaného zaměstnance
Dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu
Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
Evidence mladistvých v pracovním poměru
Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
Faktura - daňový doklad A4
Faktura - daňový doklad A5
Faktura za hotové
Gratulace k hrdinskému činu
Gratulace k narození potomka
Gratulace k narozeninám
Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance
Gratulace k promoci zaměstnanci
Gratulace k turnajové výhře
Gratulace k úspěšné maturitě
Gratulace k výročí firmy
Gratulace k výročí obchodního partnera
Gratulace k výročí zaměstnance
Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb
Gratulace k získání nového pracovního místa
Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu
Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky
Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu
Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu
Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem
Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu
Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu
Hlášení změny trvalého pobytu
Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera
Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu
Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům
Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Hromadné propouštění
Hromadné propouštění - informace pro Odbory
Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
Hromadný příkaz k úhradě
Informace o obsahu pracovního poměru
Informace o právní a závazkové čistotě
Informace o záměru podat společnickou žalobu
Informování kontrolní komise o jednání představenstva
Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
Informování o zákazu konkurence
Insolvenční návrh - dlužník
Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku
Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců
Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků
Insolvenční návrh - věřitel
Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem
Instrukce k informacím v PR článku
Instrukce k podepsání smlouvy
Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média
Instrukce k protinávrhu smlouvy
Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele
Inventarizace závazků
Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
Jednostranný zápočet
Jednostranný zápočet
Jmenování do funkce
Jmenování do funkce se zkušební dobou
Jmenování do funkce statutárního ředitele
Jmenování správce svěřenckého fondu
Kmenový list
Kniha jízd
Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd
Kniha pohledávek A4
Kniha příchodů a odchodů A4
Kniha závazků A4
Konečná zpráva o průběhu likvidace
Konkurenční doložka
Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
Kupní smlouva nemovitost
Licenční smlouva o šíření počítačového programu
Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
Listina o vydědění
Listina přítomných na schůzi spolku
Listina přítomných valné hromady
Manažerská smlouva
Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou
Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité
Mzdový výměr
Nabídka na řešení škod pojištěním majetku
Nabídka s představením nové pobočky a služeb
Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu
Nabídka výměny internetových odkazů
Nadační listina nebo Zakládací listina nadace
Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory
Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody
Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby
Nařízení práce přesčas
Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
Následná nemožnost plnění ze smlouvy
Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
Neplatnost mzdového výměru
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy
Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
Neplatnost závěti
Neplatnost závěti
Nepřijetí návrhu s protinávrhem
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů
Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem
Nesouhlas s prominutím dluhu
Nesouhlas s převodem akcií
Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení
Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
Objednávka
Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení
Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
Odložení pozvání
Odložení valné hromady
Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi
Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře
Odpověď na dopis nespokojeného uživatele
Odpověď na dopis nespokojeného zákazníka
Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem
Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
Ohlášení užívání veřejného prostranství
Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
Opakovaná výzva k úhradě pohledávky
Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě
Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení
Oprava vad daňového podání
Opravný prostředek proti rozhodnutí MZ - pozemkového fondu
Organizační řád obchodní společnosti
Organizační schéma obchodní společnosti
Oslovení potenciálního zaměstnavatele naslepo - Žádost o zaměstnání
Paragon
Personální akvizice nejlepších studentů
Petice
Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice
Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem
Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
Písemný návrh pracovní smlouvy
Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně
Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně
Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně
Podání následného hlášení
Podání vysvětlení správci daně
Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
Podnět k opatření proti nečinnosti
Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
Podpisový regulativ
Podpisový vzor zaměstnance
Podpora politikovi malé strany
Podpora rodině při úmrtí zaměstnance
Pochvala dodavateli služby
Pochvala dodavateli služby a zboží
Pochvala kolektivnímu vyjednavači
Pochvala podřízenému úředníkovi
Pochvala politikovi za hlasování pro zákon
Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle
Pochvala řečníkovi za projev na schůzi
Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci
Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy
Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii
Pochvala zákazníka prodavačům
Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům
Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon
Pochvala zaměstnancům celého oddělení
Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků
Pokladní kniha bez DPH A4
Poskytnutí jiné rady
Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech
Poskytnutí osobní rady
Poskytnutí profesní rady
Poskytnutí profesní rady
Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
Poslední výzva k úhradě pohledávky
Postih společného jmění manželů
Pověření pro více úkonů v daňovém řízení
Pověření zaměstnance
Pověření zaměstnance pro více úkonů v daňovém řízení
Povolání do funkce likvidátora
Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy
Povzbuzení matce hospitalizované dcery
Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci
Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu
Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje
Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže
Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu
Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky
Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu
Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů
Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky
Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou
Pozvání na třídní sraz
Pozvání na třídní sraz
Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události
Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice
Pozvánka na členskou schůzi družstva
Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva
Pozvánka na členskou schůzi spolku
Pozvánka na den otevřených dveří
Pozvánka na firemní brainstorming
Pozvánka na firemní předváděcí akci
Pozvánka na neformální posezení spolužáků
Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců
Pozvánka na pravidelné setkání specialistů
Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi
Pozvánka na řádnou - mimořádnou valnou hromadu
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání
Pozvánka na schůzi managementu
Pozvánka na schůzi nájemníků
Pozvánka na Team Bulding
Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby
Pozvánka na ustavující schůzi spolku
Pozvánka na V.I.P večírek
Pozvánka na V.I.P. ples
Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH
Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců
Pozvánka sponzora na akci
Pozvánka zákazníka na prezentaci
Pozvánka zákazníka na výstavu
Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
Pracovní posudek
Pracovní řád
Prekluze práva
Prezenční listina valné hromady akciové společnosti
Program Odborové organizace
Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání
Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu
Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu
Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
Prohlášení vlastníka všech jednotek
Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá
Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá
Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu
Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě
Prominutí dluhu vydáním kvitance
Protinávrh u nevyhovující smlouvy
Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě
Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce
Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory
Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen
Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání
Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem
Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
Provozní řád budov
Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele
Průvodní dopis k objednávce
Průvodní dopis k opravené faktuře
Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní
Průvodní dopis k šeku
Průvodní dopis k životopisu
Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru
Předčasné vrácení předmětu výpůjčky
Předložení závěti třetí osobou
Přerušení mateřské dovolené
Přesunutí termínu konání maturitního večírku
Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
Převedení zaměstnance zpět na původní práci
Převzetí zásilky
Přihláška člena do Odborové organizace
Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby
Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby
Přihláška za člena družstva
Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu
Přijetí nabídky
Příjmový pokladní doklad
Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
Přijmutí části zlepšovacího návrhu
Přijmutí čestné funkce
Přijmutí čestného členství
Přijmutí daru
Přijmutí daru
Přijmutí nabídky k založení společnosti
Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny
Přijmutí nabídky obchodního partnerství
Přijmutí nabídky právních služeb
Přijmutí nabídky zaměstnání
Přijmutí návrhu na vylepšení
Přijmutí návrhu obsahu smlouvy
Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv
Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení
Přijmutí neformálního pozvání na oběd
Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne
Přijmutí obchodní nabídky dodavatele
Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby
Přijmutí ocenění
Přijmutí odstoupení manažera
Přijmutí odvolání z funkce
Přijmutí omluvy
Přijmutí omluvy
Přijmutí pocty
Přijmutí pozvání na formální společenskou akci
Přijmutí pozvání na konferenci
Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem
Přijmutí pozvání na neformální večírek
Přijmutí pozvání na oběd
Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí
Přijmutí pozvání na schůzi spolku
Přijmutí pozvání na svatební hostinu
Přijmutí pozvání na školní sraz
Přijmutí pozvání na večeři
Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres
Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz
Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku
Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě
Přijmutí rezignace
Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance
Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem
Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem
Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti
Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem
Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance
Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance
Přijmutí významného ocenění
Přijmutí zlepšovacího návrhu
Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv
Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů
Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty
Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci
Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů
Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek
Připomenutí termínu sportovního klání
Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
Příslib zaměstnání
Rada zaměstnanců
Reakce na inzerát s nabídkou práce
Reakce na inzerát s nabídkou práce
Reakce na stížnost zákazníka
Reakce na stížnost zákazníka
Reakce na výtky zákazníka
Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy
Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění
Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem
Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci
Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci
Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci
Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci
Referenční dopis spokojeného zákazníka
Referenční dopis spokojeného zákazníka
Referenční dopis spokojeného zákazníka
Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy
Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady
Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou
Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu
Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad
Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va
Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou
Reklamace klasifikace na školním vysvědčení
Reklamace postupu správce daně
Rezervace nové publikace
Rezervace v hotelu s další extra službou
Rezervace vstupenek
Rezervace výrobku
Rezignace pod nátlakem
Rezignace z osobních důvodů
Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám
Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem
Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci
Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti
Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu
Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací
Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur
Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov
Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti
Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců
Rozklad proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy
Rozšíření pozvání na školní sraz
Sbírka listin - zaslání dokumentů
Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly
Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
Sdělení o zastavení měsíčního důchodů
Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
Seznam akcionářů
Seznam členů družstva
Seznam delegátů družstva
Seznam společníků
Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
Schválení dovolené
Schválení dovolené
Schválení investice do inovace kanceláře
Schválení jen části výdajů za služební cestu
Schválení jiných výdajů
Schválení neplaceného volna
Schválení organizačního návrhu
Schválení požadavku na nákup DHM
Schválení rozpočtu
Schválení semináře
Schválení termínů schůzek
Schválení úvěru
Schválení výdajů
Schválení vzniklých výloh zaměstnance
Schválení žádosti
Schválení žádosti o povýšení
Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
Směrnice prodeje stravenek
Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku
Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
Souhlas člena bytového družstva s doplatkem a zvýšením vkladu členů
Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti
Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu
Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu
Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu
Souhlas s nahlížením do písemností
Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě
Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
Souhlas s převodem akcií
Souhlas se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost
Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce
Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků
Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení
Soustrastné povzbuzení příteli
Speciální nabídka - dárek
Speciální nabídka - dvojnásobná úspora
Speciální nabídka - lokální vazba
Speciální nabídka - exklusivní cena
Speciální nabídka - katastrofa
Speciální nabídka - kdykoliv
Speciální nabídka - konečně
Speciální nabídka - likvidace cen
Speciální nabídka - množstevní bonus
Speciální nabídka - naučte se
Speciální nabídka - navždy
Speciální nabídka - objevte
Speciální nabídka - osobní motivace
Speciální nabídka - osobní růst
Speciální nabídka - poděkování
Speciální nabídka - pohodlí
Speciální nabídka - poslední šance
Speciální nabídka – poslední šance na výhru
Speciální nabídka - protiúčet
Speciální nabídka - připomenutí se
Speciální nabídka - příspěvek
Speciální nabídka - půjčovné
Speciální nabídka - říká se, že …
Speciální nabídka - sen
Speciální nabídka – sleva jako poděkování
Speciální nabídka - sleva za rychlou platbu
Speciální nabídka - služba zdarma
Speciální nabídka - starý za nový
Speciální nabídka - šek
Speciální nabídka - umanitární šok
Speciální nabídka - univerzální
Speciální nabídka - úspora
Speciální nabídka - výhra
Speciální nabídka - výprodej
Speciální nabídka - výzva k zamyšlení
Speciální nabídka - vzorek
Speciální nabídka - vzpomínka
Společnická žaloba
Spotřebitelem neobjednané plnění
Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby
Stanovy Odborové organizace
Stanovy společenství vlastníků jednotek
Stanovy spolku
Stávka - Oznámení zaměstnavateli
Stávkový výbor Odborové organizace
Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce
Stvrzenka
Stylový dopis
Svislé odvolací údaje
Svolání náhradní členské schůze družstva
Svolání náhradní valné hromady
Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku
Svolání valné hromady společníkem
Svolení autora k šíření odborných dokumentů
Svolení autora k znovu otištění článku
Svolení autora s uveřejněním článku
Tisková zpráva
Účet konta pracovní doby
Udělení plné moci k zastupování
Udělení procesní plné moci
Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví
Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví
Ukončení obchodní spolupráce odběratelem
Ukončení obchodního partnerství
Ukončení odběru elektrické energie
Ukončení odběru vody
Ukončení přeložení zaměstnance
Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad
Uplatnění práva na informace dle ZOK
Upomínka pro plnění nefinančního závazku
Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence
Upozornění na datum splatnosti členského poplatku
Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku nebo sdružení
Upozornění na právní nezpůsobilost svědka
Upozornění na protiprávní jednání souseda
Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
Upozornění na zpožďování plateb
Určení čerpání náhradního volna na jiný den
Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení
Určení práva zaměstnancem
Urgence dodání zboží
Urgence dodání zboží
Urgence nezaplacené pohledávky
Urgence opravy vad dodávky
Urgence předání plnění dle smlouvy
Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná
Urgence vyřízení a rozšíření objednávky
Urgence vysvětlení čehokoliv
Urgence zaplacení dluhu
Urgence zaplacení dluhu
Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti
Uznání dluhu – dlužní úpis
Uznání dluhu více vydlužitelů
Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou
Uznání promlčeného práva - dluhu
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
Veřejné oznámení
Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství
Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon
Veřejný příslib - Příslib odměny
Vítání nového člena klubu
Vítání nového člena náboženské organizace
Vítání nového člena sdružení
Vítání nového majitele kolektivem zaměstnanců
Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti
Vítání nového malého akcionáře ve společnosti
Vítání nového obchodu městským zastupitelem
Vítání nového společníka obchodní společnosti
Vítání nového studenta soukromé školy
Vítání nového významného zákazníka
Vítání nového zaměstnance managementem
Vodorovné odvolací údaje 1
Vodorovné odvolací údaje 2
Volba společného zmocněnce pro doručování
Volba společného zmocněnce pro zastupování
Volební řád Odborové organizace
Výběr znalce při zakládání společnosti
Výdajový pokladní doklad
Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
Vydržení vlastnického práva k věci nemovité
Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
Vyhlášení nejlepšího prodejce
Vyhlášení nové pracovní příležitosti
Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
Vyhovění žádosti
Vyhovění žádosti o výměnu akcií
Výchovné doporučení zaměstnanci
Vyjádření uznání zaměstnanci
Vyloučení člena z bytového družstva
Vyloučení člena z družstva
Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti
Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti
Výluka ze společného jmění manželů
Výprosa - Smlouva o výprose
Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce
Vystoupení člena z družstva
Vystoupení společníka ze společnosti
Vystoupení ze společnosti
Výstupní lístek zaměstnance
Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
Výtka vady pohledávky
Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
Vyúčtování manažerské roční odměny
Vzdání se dědictví
Vzdání se odvolání
Vzdání se pracovního místa
Vzdání se pracovního místa
Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
Vzdání se přednostního práva akcionáře
Vzdání se přednostního práva dle ZOK
Vzdání se veřejné prospěšnosti
Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy
Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
Zákaz uzavření smlouvy v korporaci
Zakázkový list
Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
Zamítnutí dovolené zaměstnanci
Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem
Zamítnutí návrhu na využití přebytku rozpočtu
Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice
Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu
Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu
Zánik práva rozvedeného manžela na výživné
Zánik služebnosti trvalou změnou
Zápis o jednání představenstva
Zápis z jednání valné hromady
Zápis ze zasedání spolku
Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření
Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance
Zástavní list
Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
Zástavní smlouva budoucí k věci movité
Zástavní smlouva k nemovitosti
Zástavní smlouva k věci movité
Zástavní smlouva na pohledávku
Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku
Závěť - Odkaz
Závěť vlastnoruční
Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu
Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti
Závěť vlastnoruční s podmínkou času
Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby
Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení
Zpětvzetí odvolání
Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení
Zpětvzetí přihlášky člena družstva
Zpětvzetí žaloby
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Zpráva o zpeněžení zástavy
Zprostředkovatelská smlouva
Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem
Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem
Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody
Zrušení členství ve spolku
Zrušení nájemní smlouvy
Zrušení obchodní schůzky
Zrušení objednávky
Zrušení objednávky
Zrušení pobytové rezervace
Zrušení pozvání na konferenci
Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
Zrušení předplatného
Zrušení předplatného
Zrušení rezervace školení
Zrušení rezervace zboží
Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života
Zrušení úvěrového účtu klientem
Zveřejnění kontaktů na press centrum
Životopis v Anglickém jazyce
Životopis v Českém jazyce

Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám v obsahu v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.MA systém, s.r.o. © 2022