PRÁVNÍK 2024 pro Windows
vzory smluv a dokumentů

2.200 vzorů smluv a
všech ostatních dokumentů

Jen vyplníte vzor
a máte hotovo.

Seznam vzorů smluv a ostatních dokumentů

Komplet nabízí více než 2.200 vzorů všech smluv, dohod, plných mocí, žádostí a dalších užitečných dokumentů, které jsou připravené k okamžitému použití jako přesné předlohy pro Vaše vlastní firemní a soukromé dokumenty.

Seznam vzorů smluv a dokumentů

Vzory jsou v seznamech rozřazeny podle typu.
Z celkového počtu více než 2 tisíc je v níže uvedeném výběru zahrnuto cca. 200 základních vzorů.

Smlouvy

Smlouva komisionářská * Smlouva kupní * Smlouva o budoucí smlouvě kupní * Smlouva o dílo * Smlouva o důchodu * Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou * Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou * Smlouva o nájmu dopravního prostředku * Smlouva o nájmu movité věci * Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání * Smlouva o nájmu služebního bytu * Smlouva o nápomoci při rozhodování * Smlouva o obchodním zastoupení * Smlouva o odměně za oplodnění zvířete * Smlouva o podnájmu bytu * Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení * Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení * Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese * Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu * Smlouva o přepravě osob * Smlouva o přepravě věci * Smlouva o převodu družstevního podílu * Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu * Smlouva o převodu podílu v korporaci * Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované * Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové * Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní * Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám * Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité * Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu * Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu * Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu * Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu * Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů * Smlouva o sjednání zkušební doby * Smlouva o skladování * Smlouva o tiché společnosti * Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci * Smlouva o úschově * Smlouva o výhradním obchodním zastoupení * Smlouva o výkonu funkce jednatele * Smlouva o výkonu funkce likvidátora * Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva * Smlouva o výměnku * Smlouva o výpůjčce * Smlouva o zápůjčce - nepeněžní * Smlouva o zápůjčce - peníze * Smlouva o zřeknutí se dědického práva * Smlouva o zřízení práva stavby * Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu * Smlouva o zřízení služebnosti bytu * Smlouva o zřízení služebnosti cesty * Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby * Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva * Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku * Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu * Smlouva pachtovní - Pacht * Smlouva příkazní * Smlouva směnná * Darovací smlouva – budoucí majetek * Darovací smlouva – darování práva * Darovací smlouva – darování věci * Darovací smlouva – ochranná známka * Dědická smlouva * Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtíDoložky do smluv

Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka * Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku * Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo * Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce * Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva * Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě * Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje * Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží * Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence * Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou * Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení * Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem * Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu * Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného * Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného * Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného * Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci * Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost

Plné moci

Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu * Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci * Plná moc generální v daňovém řízení * Plná moc k zastoupení na valné hromadě * Plná moc pro dědické řízení - jen některé úkony * Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc * Plná moc pro jeden daňový úkon * Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená * Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená * Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance * Plná moc pro přístup do daňové informační schránky * Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení * Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva * Plná moc pro zastupování na valné hromadě * Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem * Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem * Plná moc pro zrušení informační daňové schránky * Plná moc udělená patentovému zástupciŽádosti

Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky * Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu * Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla * Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla * Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu * Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty * Žádost k vrácení celého odstupného * Žádost k vrácení části odstupného * Žádost o členství * Žádost o dobrovolnické služby * Žádost o doplacení minimální mzdy * Žádost o doplacení mzdy * Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci * Žádost o doručování do datové schránky * Žádost o dovolenou - Dovolená * Žádost o kopii z daňového spisu * Žádost o laskavost vyučujícího profesora * Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů * Žádost o nahlédnutí do daňového spisu * Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady * Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu * Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu * Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek * Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny * Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby * Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem * Žádost o náhradu škody na odložené věci * Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav * Žádost o odbornou radu * Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek * Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu * Žádost o odstranění vad * Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu * Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu * Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené * Žádost o opis z daňového spisu * Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu * Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností * Žádost o osobní radu * Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu * Žádost o peníze na pomoc nemocnici * Žádost o peníze na pomoc potřebným * Žádost o peníze pro nadační sbírku * Žádost o podání vysvětlení dle ZOK * Žádost o pomoc při řešení problému * Žádost o pomoc zastupitele obce * Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby * Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy * Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách * Žádost o posečkání se zaplacením daně * Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené * Žádost o poskytnutí další přestávky v práci * Žádost o poskytnutí informace * Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci * Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky * Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci * Žádost o poskytnutí přestávek na kojení * Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance * Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené * Žádost o potvrzení o daňovém domicilu * Žádost o potvrzení o převzetí daru * Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu * Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu * Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně * Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu * Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce * Žádost o povolení kácení dřevin * Žádost o povolení kratší pracovní doby * Žádost o povolení záboru veřejného prostranství * Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně * Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení * Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost * Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého * Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení * Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého * Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby * Žádost o prominutí části daně * Žádost o prominutí daně * Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí * Žádost o prominutí zmeškání lhůty * Žádost o předexekuční pomoc soudu * Žádost o přeložení * Žádost o přepočítání zkušební doby * Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé * Žádost o přijetí preventivního opatření * Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny * Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby * Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy * Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení * Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením * Žádost o reakci na dotazník * Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou * Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání * Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení * Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy * Žádost o sdělení závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva * Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti * Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci * Žádost o slevu * Žádost o souhlas s ukončením činnosti * Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí * Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti * Žádost o stanovení daňových záloh jinak * Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost * Žádost o udělení milosti * Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti * Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností * Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií * Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení * Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení * Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení * Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia * Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru * Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce * Žádost o úpravu pracovní doby * Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost * Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost * Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí * Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní * Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání * Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence * Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku * Žádost o vrácení daňového přeplatku * Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet * Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce * Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou * Žádost o vrácení přeplatku mzdy * Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu * Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu * Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti * Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce * Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků * Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady * Žádost o vydání matričního dokladu * Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení * Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora * Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu * Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva * Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů * Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva * Žádost o vydání osvědčení o státním občanství * Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu * Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti * Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání * Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků * Žádost o vydání pracovního posudku * Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře * Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru * Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru * Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání * Žádost o výměnu poškozené akcie * Žádost o výpis z daňového spisu * Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru * Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele * Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení * Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou * Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku * Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace * Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky * Žádost o vystavení plné moci * Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu * Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru * Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení * Žádost o zablokování zcizené platební karty * Žádost o zajištění náhradního stravování * Žádost o zaplacení mzdy * Žádost o zaplacení náležícího odstupného * Žádost o zaplacení přiměřené náhrady * Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku * Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu * Žádost o zaslání vzorků produktů * Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě * Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku * Žádost o změnu místní příslušnosti * Žádost o změnu obsahu objednávky * Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob * Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob * Žádost o změnu způsobu dodání * Žádost o zrušení informační daňové schránky * Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení * Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu * Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy * Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce * Žádost o zrušení registrace k dani * Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu * Žádost o zrušení živnostenského oprávnění * Žádost o zřízení informační daňové schránky * Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení * Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury * Žádost opatrovníka o odvolání * Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu * Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy * Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu * Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku * Žádost těhotné o přeložení * Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci * Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru * Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení * Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance * Žádost více osob o všeobecnou informaci * Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli * Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek * Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu * Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci * Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnavatelem * Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání * Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci * Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu odborů * Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance * Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance * Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas * Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

Pracovní smlouvy

Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou * Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou * Pracovní smlouva na dobu určitou * Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací * Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobouDohody

Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu * Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě * Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce * Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů * Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů * Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance * Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem * Dohoda o narovnání * Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů * Dohoda o odděleném bydlení manželů * Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost) * Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách * Dohoda o postoupení smlouvy * Dohoda o postoupení smlouvy * Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu * Dohoda o pracovní činnosti * Dohoda o pracovní pohotovosti * Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou * Dohoda o provedení práce * Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa * Dohoda o převedení části řádné dovolené * Dohoda o převzetí dluhu * Dohoda o převzetí svěřených předmětů * Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho * Dohoda o přistoupení k dluhu * Dohoda o rozvázání pracovního poměru * Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona * Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy * Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost) * Dohoda o srážkách ze mzdy * Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů spojenou s uznáním dluhu * Dohoda o termínu výplaty odstupného * Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci * Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu * Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené * Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu * Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela * Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným * Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru * Dohoda o zániku členství v družstvu * Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické * Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním * Dohoda o započtení pohledávek * Dohoda o změně obsahu pracovního poměru * Dohoda o změně obsahu závazku * Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti * Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu * Dohoda o zrušení služebnosti * Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání * Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak * Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance * Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam * Dohoda společníků na dalším trvání společnosti * Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě