Zákoník práce
2020


Zákoník práce
plné znění


Zákoník práce
změny v roce 2020


vzor, smlouva, vzory smluv, pracovní smlouva, vzor smlouvy

  • zákoník práce - 2020
  • zákoník práce - změny


Zákoník práce pro rok 2020

zákoník práce, vzor pracovní smlouvy

Zákoník práce pro rok 2020

Úvod Hlavička zákona

Část I. Všeobecná ustanovení
Hlava 1. § 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů
Hlava 2. § 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů Účastníci pracovněprávních vztahů
Hlava 3. § 13 - § 15 Základní zásady pracovněprávních vztahů
Hlava 4. § 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
Hlava 5. § 18 - § 29 Právní úkony

Část II. Pracovní poměr
Hlava 1. § 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru
Hlava 2. § 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
Hlava 3. § 40 - § 47 Změny pracovního poměru
Hlava 4. § 48 - § 73a Skončení pracovního poměru

Část III. § 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Část IV. Pracovní doba a doba odpočinku
Hlava 1. § 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby
Hlava 2. § 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby
Hlava 3. § 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
Hlava 4. § 90 - § 92 Doba odpočinku
Hlava 5. § 93a Práce přesčas
Hlava 6. § 94 Noční práce
Hlava 7. § 95 Pracovní pohotovost
Hlava 8. § 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku
Hlava 9. § 100 Zmocňovací ustanovení

Část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hlava 1. § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
Hlava 2. § 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
Hlava 3. § 107 - § 108 Společná ustanovení

Část VI. Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu
Hlava 1. § 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod
Hlava 2. § 113 - § 121 Mzda
Hlava 3. § 122 - § 137 Plat
Hlava 4. § 138 Odměna z dohod
Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
Hlava 6. § 140 Odměna za pracovní pohotovost
Hlava 7. § 141 - § 144 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost
Hlava 8. § 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

Část VII. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
Hlava 1. § 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
Hlava 2. § 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
Hlava 3. § 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
Hlava 4. § 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách
Hlava 5. § 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Část VIII. Překážky v práci
Hlava 1. § 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance
Hlava 2. § 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
Hlava 3. § 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Část IX. Dovolená
Hlava 1. § 211 Základní ustanovení
Hlava 2. § 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny
Hlava 3. § 215 Dodatková dovolená
Hlava 4. § 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené

Část X. Péče o zaměstnance
Hlava 1. § 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců
Hlava 2. § 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců
Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců
Hlava 4. § 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

Část XI. Náhrada škody
Hlava 1. § 248 - § 249 Předcházení škodám
Hlava 2. § 250 - § 264 Odpovědnost zaměstnance za škodu
Hlava 3. § 265 - § 271 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Hlava 4. § 272 - § 274 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu
Hlava 5. § 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Část XII. Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hlava 1. § 276 - § 277 Základní ustanovení
Hlava 2. § 278 - § 280 Informování a projednání
Hlava 3. § 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hlava 4. § 286 - § 287 Působnost odborové organizace Působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednání za zaměstnance a informování a projednání
Hlava 5. § 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím

Část XIII. Společná ustanovení
Hlava 1. § 300 Množství práce a pracovní tempo
Hlava 2. § 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti
Hlava 3. § 305 - § 306 Vnitřní předpis
Hlava 4. § 307 Mzdová, platová a ostatní práva
Hlava 5. § 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání
Hlava 6. § 310 - § 311 Konkurenční doložka
Hlava 7. § 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
Hlava 8. § 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
Hlava 9. § 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie
Hlava 10. § 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích
Hlava 11. § 324 Bezdůvodné obohacení
Hlava 12. § 325 - § 328 Zajištění závazků a smrt zaměstnance Závazky v pracovněprávních vztazích a smrt zaměstnance
Hlava 13. § 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby Promlčení a zánik práva
Hlava 14. § 334 - § 337 Doručování
Hlava 15. § 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Hlava 16. § 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Hlava 17. § 347 - § 350 Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů Výklad některých pojmů
Hlava 18. § 351 - § 362 Průměrný výdělek
Hlava 19. § 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit

Část XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení
Hlava 1. § 364 - § 394 Přechodná ustanovení
Hlava 2. § 395 - § 396 Závěrečná ustanovení

Příloha Charakteristiky platových tříd

Zákoník práce pro rok 2020MA systém, s.r.o. © 2020